top of page

CERTIFICAAT SLUITINGEN

CERTIFICATE FOR SHACKLES

Site.jpg

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat het omschreven reeds in gebruik zijnde hijsmiddel
is beproefd en onderzocht door een bevoegd persoon onder zijn toezicht, volgens de AMTEK-Werkvoorschriften. Dit document is geen
vervanging van een IIA-verklaring.


 The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described already used hoisting
equipment was tested and examined by a competent person under his supervision, according to the AMTEK-Code of practice. This document
does not replace a IIA-declaration

Referentie klant
:
BUS 001
Certificaat nummer
:
ABLY2022111317
Reference customer
Certificate number
Opdrachtnummer
Order number
Registratie merk en nummer
Distinguishing mark and number
:
:
ABLY2022111317
20222017
Omschrijving
:
Harp Moerbout Sluiting
Description
bow shackle with safety bolt
Werklast 
WLL
:
3250
KG
Working load limit
Laatste inspectiedatum
:
20 november 2022
Last inspectiondate
Laatste beproevingsdatum
:
24 november 2018
Last proofingdate
Merk
brand
Model
Model
Type
Type
:
:
:
Crosby
HMB
G2130
Afmetingen
:
(diameter beugel x diameter bout x inwendige wijdte)
11,2x12,7x19,1
MM
Dimensions (diameter bow x diameter pin x width inside)
Materiaal
:
High Tensele Steel
Material
Proefbelasting bij trekproef in kN
:
30
kN
Proofload applied 
Vervaardigd volgens norm
:
EN13889
Manufactured according standard

Het geinspecteerde hijsmiddel is ten tijde van de laatste inspectiedatum WEL geschikt bevonden voor veilig gebruik.

Dit ontslaat de gebruiker/eigenaar echter niet van de verantwoordelijkheid voor een juist gebruik.

The inspected hoisting equipment was found suitable for safe use, at the time of the last inspection. This does'nt exclude the user from the responsibility to properly use the equipment.

Eigenaar/gebruiker van het hijsmiddel
:
Laspeijs
Owner/user of the hoisting device.
Den Bulk 9, Gilze, Nederland
Date of delivery
Leveringsdatum
Naam keuringsinstelling
Name testing company
Historische gegevens  
betreffende hijsmiddel
Historical data of the hoisting equipment
Handtekening 
gemachtigde/deskundige
Signature of authorised /competent person
Name and adres of examination company
Naam en adres van keurbedrijf 
Gegevensbetreffendeinspectie,levering, 
veranderingen of reparaties
Data of examination, delivery, changes or repairs
Date of examinations
Inspectiedatum
Firmastempel en
handtekening deskundige
Stamp of company and
signature of competent person
ABLY Lifting
Zandheuvel 52b, Oosterhout, Nederland
20 nov. 2022
bottom of page